Μικρά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

15 έως 150 kVA