Μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

500 έως 1000 kVA