Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας www.motionbox.gr

Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας www.motionbox.gr (εφεξής ‘Ιστοσελίδα’) της εταιρείας με την επωνυμία …… με έδρα την και τηλέφωνο επικοινωνίας ….., ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ……… (στο εξής Motionbox) και η οποία λειτουργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας».

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Στη MOTIONBOX φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο προορίζονται.
Συγκεκριμένα, συλλέγουμε:
Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου για να απαντήσουμε στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω αποστολή email
Δεδομένα ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο και άλλα βιογραφικά στοιχεία για να μπορούμε να μπορούμε να ερχόμαστε σε προσωπική επικοινωνία μαζί σας
Διεύθυνση IP: Οι IP διευθύνσεις συλλέγονται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Έτσι αναγνωρίζεται ο Internet προμηθευτής σας (Internet Service provider – ISP). Οι IP διευθύνσεις δεν συνδέονται με κανένα τρόπο με προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται για την παραγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας στο διαδικτυακό τόπο μας.
Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Περισσότερα για την πολιτική cookies μπορείτε να δείτε εδώ.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Η MOTIONBOX συλλέγει τα Δεδομένα σας για την εν γένει εξυπηρέτησή σας και διαχείριση των αιτημάτων σας (ενδεικτικά π.χ. για επικοινωνία σε περίπτωση υποβολής βιογραφικού σημειώματος, απάντηση σε email κλπ).
Η MOTIONBOX δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν όσων αναφέρονται ανωτέρω.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Τα Δεδομένα σας συλλέγονται σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ (Άρθρα 6 και 7).:
μετά από συγκατάθεση σας,
για λόγους εννόμων συμφερόντων της MOTIONBOX
για την σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα των πελατών έχει το προσωπικό της MOTIONBOX (υπάλληλοι/ συνεργάτες/ προστηθέντες), που είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας και έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με την MOTIONBOX εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τρίτες αυτές εταιρίες είναι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της MOTIONBOX.
Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η MOTIONBOX δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινοποίηση / διαβίβαση επιβάλλεται ρητά από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία μας σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία μας έχουν εγγράφως συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να:
τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους,
μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Δεδομένων,
μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας,
διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας,
να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε.

Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας.
Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.
Στην MOTIONBOX προβλέπουμε στις εταιρικές μας διαδικασίες τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τα εφαρμόζουμε στα συστήματα πληροφορικής και τις πλατφόρμες, που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων.
Αυτά είναι ενδεικτικά:
μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).
μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).
μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ή της χρήσης, ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).
μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή καταγραφής, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων).
μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).
μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας (έλεγχος αναδόχου).
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην MOTIONBOX για:
Να λάβετε ενημέρωση αναφορικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών καθώς και την περίοδο διατήρησής τους.
Να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν και τη συμπλήρωση ελλιπών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
Να διαγράψετε τα δεδομένα σας εάν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών τους ως προς την επεξεργασία.
Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας, όπου έχει απαιτηθεί και η MOTIONBOX θα σταματήσει την επεξεργασία των Δεδομένων τους, εάν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η MOTIONBOX μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντηση προς εσάς.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για να ενημερωθείτε σχετικά με θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας), μπορείτε να επικοινωνείτε με την MOTIONBOX στο τηλέφωνο …… ή να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας www.motionbox.gr, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενδέχεται να αναθεωρούμε ή να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό και σε κάθε περίπτωση όποτε καθίσταται αναγκαίο. Κάθε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα αποκτά ισχύ με την έκδοση της αναθεωρημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα ενημέρωση σχετικά με την επικείμενη επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.